هشت آموزۀ راهبردی از یک حضور تربیتی / راه ناتمام تربیت

هشت آموزۀ راهبردی از یک حضور تربیتی / راه ناتمام تربیت

حضور در میان دانش­ آموزانی که به ظاهر از دین و دیانت فاصله گرفته­اند برای بازیگران عرصۀ تربیت امری ضروری است. آنها باید نقطۀ شروع را بدانند. نقطه شروع هم نقطۀ اشتراک بین آن­ها و دانش­آموزان است که زبان فطرت و عقل است، نه زبان نقل و زور و تقلید. مهدی شریعت زاده

هشت آموزۀ راهبردی از یک حضور تربیتی / راه ناتمام تربیت